disclaimer

1/ Algemeen
U bevindt zich op de website van HARPA vzw., Maatschappelijke zetel:Tervuursevest 101, bus 4071 B-3001 Leuven.
Gerechtelijk arrondissement Leuven.
Ondernemingsnummer: 459.239.372

2/ Gebruiksovereenkomst
Op deze website is een gebruiksovereenkomst van kracht tussen Harpa vzw en de bezoeker van de website (hierna "de gebruiker"). Bij de toegang tot en het gebruik van de website, documenten en andere informatie die deze website bevat, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande bepalingen. De gebruiker wordt verondersteld zijn/haar akkoord te hebben gegeven bij elk nieuw gebruik van de website.

3/ Gebruiksvoorwaarden website / informatie
Alle informatie, teksten, documenten (zoals verslagen, berichten, foto's, grafieken, productbeschrijvingen e.d.), (hierna "de informatie") die op deze website worden gepubliceerd, behoort in eigendom toe aan Harpa vzw of diegenen waarvan Harpa vzw de toelating bezit om ze te publiceren. Ze kunnen onder meer auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd zijn.
De gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe de informatie of gedeelten daarvan, die in deze website zijn opgenomen, uitsluitend te gebruiken voor privé-doeleinden en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk. De gebruiker verbindt zich voorts om in geval van analoge of digitale reproductie op alle exemplaren de herkomst te vermelden, geen wijzingen en/of aanvullingen aan te brengen, of gedeelten daarvan te publiceren of op een andere wijze aan derden kenbaar te maken, zonder toestemming van Harpa vzw.

4/ Aansprakelijkheid
Informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Harpa vzw noch haar informatieleveranciers staan in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, of nauwkeurigheid van deze informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, dat wil zeggen in de staat zoals ze is. Harpa vzw is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte of enige andere schade van ongeacht welke aard die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website van Harpa vzw.

5/ Adviezen via de website
Indien er via de website direct of indirect adviezen, tips of aanbevelingen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen (bijvoorbeeld de tips en adviezen in een gezondheidsrubriek), dan worden deze zonder enige vorm van garantie gegeven. De gebruiker dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen.

6/ Privacy en automatisch geregistreerde niet-persoonlijke informatie
Harpa kan niet-persoonlijke gegevens automatisch vergaren, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat de gebruiker gebruikt of de domeinnaam van de website via welke de gebruiker naar de Harpa vzw website is gekomen of waarlangs hij/zij die verlaat. Zo kan Harpa vzw automatisch "cookies" op de harde schijf van de computer van de gebruiker plaatsen om de website beter en sneller af te stemmen op het bezoek van de gebruiker. Deze cookies zijn computergebonden en dus niet persoons-gebonden. De gebruiker kan deze cookies laten aankondigen of laten verwijderen door de instellingen van de internetbrowser. De gebruiker dient daartoe de help-functie van zijn/haar internetbrowser te raadplegen. Harpa vzw kan ook door derden het aantal verwijzingen per tijdseenheid naar zijn website laten registreren samen met de domeinnaam van de gebruiker.

7/ Privacy en vrijwillig geregistreerde persoonlijke informatie
Harpa vzw verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens. Harpa vzw verzamelt geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, zoals onder meer bij het invullen en versturen van een deelnemingsformulier, bij het abonneren op een nieuwsbrief of bij het invullen en versturen van e-mail. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden (beheer van het ledenbestand e.d.).De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens altijd inzien en/of wijzigen. De gebruiker dient hiervoor contact op te nemen met de secretaris van Harpa vzw.

8/ Linking naar deze website en links naar andere websites
Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Harpa vzw bevindt of via een link naar de website van Harpa vzw wordt gestuurd.
Deze website bevat links naar websites of webpagina's van derden , zoals gezondheidsites of sites van zusterverenigingen of sites van sponsors, of zij kan daar naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina's houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina's. Harpa vzw heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.
Indien er van deze links zouden wegvallen of wijzigen kan Harpa vzw niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen die dat voor de gebruiker heeft.

9/ Inhoud.
De inhoud van deze website is geschikt voor alle gebruikers, zij bevat geen ongeoorloofde of gewelddadige beelden of teksten van die strekking.

10/ Contact
Opmerkingen betreffende deze gebruiksovereenkomst dienen te worden gestuurd naar de maatschappelijke zetel van Harpa vzw.

Leuven, 1 oktober 1999.